Vlfk Hr Portal

  1. Mer om
Vlfk Hr Portal

Vlfk Hr Portal BelønningHer skriver du inn den nye VLFK epost adressen. (hele folkeregistrerte navn Få tilgang til vlfk-e-post, og korleis få e-post på mobil og iPad. Sjå vedlegget Veiledning for tilgang på e-post, intranett og HR-portalen for iPad Rutinar knytt til bruk av skjema i HR-Portalen; Rutinar mot HR Løn; Viktig informasjon for januar Heimeskule VLFK Intranett Kartlegging særskild språkopplæring NDLA Hjelpemidler eksamen Outlook web Brukarstøtte Tilgangsstyring · Intranett Større tekst Gjennom Bluegardens HR-Portal får de ansatte enkelt tilgang til lønnsslipp, feriesaldo, timesaldo, fravær og andre

Det første våpenhuset kom truleg i 1646-48, dette vart fornya på 1660-talet, og fullført med tønnekvelv i 1683. Henrik murmeister sette inn større vindauge i kyrkja i 1696-98.

Omfattande endringar skjedde også inni kyrkja etter reformasjonen. Det vart tidleg måla ein stor biletserie på veggene i koret. Bileta er tidfeste til 1560.

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Også våpenhuset har måleri, men desse må vera noko yngre. Etter-reformatorisk innbu Preikestolen kom i første halvdelen av 1600-talet.

I tillegg gir HR-Portalen deg god prosess støtte til ferie og fravær, reise og utlegg, varsler og oppfølging av enkeltsaker. HR-Portalen gir deg tilgang til e-læring, til oppfølging og rapportering i tillegg til kompetanse og rekruttering eller andre støttesystemer som strategisk HR.

Herfra håndteres alt som omfatter lønn, lønnsutbetaling og innrapportering. Dette er en komplett løsning for deg som jobber som fagekspert innen lønnsområdet. Refusjon Du kan få refundert store beløp dersom du har kontroll på rutinene ved sykefravær.

Flora vidaregåande skule

Dagens regelverk for innkreving, mottak og avstemming av refusjoner er komplisert. Derfor tilbyr vi å ivareta refusjonsarbeidet for din virksomhet.

Reskontro

Om vinteren er det kort veg til Myrkdalen, Vatnahalsen, Gol og Hemsedal om du vil gå eller stå på ski. Vil du nyte god mat, har vi restaurant, kafe, bryggeri, og bakeri. Kommunen er organisert etter 2-nivåmodell med 11 tenesteeiningar og 2 stabsavdelingar.

Bluegarden Lønn og HR HR lønnssystem for store bedrifter

For første halvår 2020 ligg fråværet på 5,44 prosent. Tal frå 2019 gjeld berre på aggregert nivå, dvs. Det er knytt noko usikkerheit til dei historiske tala pga. Tal for dei tilsette frå Statens vegvesen er ikkje med i grunnlaget for Utvikling Figur 1 viser sjukefråværsutviklinga kvartalsvis frå første kvartal 2019 til andre kvartal Den vanlege sesongvariasjonen kjem fram, der det er høgast fråvær i første kvartal.

Fråværet andre kvartal 2020 viser ein markant nedgang, og har truleg samanheng med Covid-19-epidemien og endringane med heimekontor og mindre arbeidsreise. Figur 1 Sjukefråvær pr. For første halvår vart det ein samla reduksjon på 2,20 prosent, frå 5,56 til 5,44 prosent.

Avdelingsvis sjukefråvær Det er til dels store forskjellar i sjukefråværet mellom avdelingane i fylkeskommunen. Også internt i avdelingane er det forskjellar. Figur 3 viser første og andre kvartal 2020 og samla tal for første halvår Dei to avdelingane med høgast fråvær omfattar sektorar med særskilte utfordringar: Organisasjon og økonomi omfattar reinhaldarane, medan Strategisk utvikling og digitalisering omfattar tannhelsetenesta.

VESTLAND FYLKESKOMMUNE Jobbmuligheter og ledige stillinger

Figur 3 Sjukefråvær pr. Dette er vanleg i norsk arbeidsliv. Det går fram av figur 4 at fråvær over 16 dagar utgjer hovudtyngda av samla fråvær. Fråvær under 16 dagar er sterkt redusert i andre kvartal, og ligg på ca. Nokre av gruppene har fått redusert fråværet frå 2019 til 2020: leiarar, pedagogar, miljøarbeidarar, reinhaldarar, driftspersonell og rådgjevarar.

Særleg rådgjevarane viser markant reduksjon, dette kan ha samanheng med mykje bruk av heimekontor for denne gruppa. Andre har fått auka fråvær: Kontorpersonell og tannhelsepersonell.

Det var særskilt bruken av eigenmelding for pedagogar som vart omtalt i media. Figur 6 viser utviklinga av eigenmeldt sjukefråværet blant pedagogar og reinhaldarar, frå januar til juni, samanlikna med samla sjukefråvær i fylkeskommunen.

For pedagogane ser vi at eigenmeldingsbruken gjekk ned og har heldt seg svært lågt. For reinhaldarane auka eigenmeldt fråvær i mars, for så å legge seg på normalt nivå i april juni.

Når ein kan arbeide heimanfrå, slik mange pedagogar måtte gjere på slutten av skuleåret, er det rimeleg å anta at behovet for korte sjukmeldingar vert mindre, då det er lettare å ta omsyn til helseplagar når ein er heime enn når ein skal reise til arbeidsplassen og omgåast elevar og kollegaer. Det er og nemnt i ein NRK-reportasje at mange arbeidstakarar er friskare enn før under influensaepidemiar, pga. Finansutvalet legg til grunn ei innsparing i administrative kostnader på 26,6 mill.

Webcruiter login

Gjennom budsjettvedtaket for 2020 er ein del av denne innsparinga alt effektuert. Som ledd i arbeidet med det administrative innsparingsprogrammet er det gjennomført ei rekke utgreiingar.

Dei tillitsvalde har vore representerte i aktuelle arbeidsgrupper. I denne saka peikar fylkesrådmannen på relevante område med potensiale for innsparing i dei kommande åra. Det er førebels identifisert eit potensielt innsparingspotensiale på vel 100 mill.

Dei aktuelle administrative innsparingane vil bli fordelte på dei aktuelle avdelingane og inngå i deira forslag til reduksjon av driftsbudsjetta i åra framover. Dei aktuelle administrative innsparingane vil bli fordelte på dei aktuelle avdelingane og inngå i deira forslag til reduksjon av driftsbudsjetta.

Vellukka øving på Fosshaugane Campus 15. Beredskapsøving på Fosshaugane campus 08. Rekneskap for 2018 18. God budsjettdisiplin og god økonomistyring gjev eit overskot på 56,5 millionar kroner. Vi vektlegg gode samarbeidsevner for å nå felles mål. Vi ønskjer kollegaer som har eit positivt elevsyn, som har gjennomføringsevne, som er reflekterte og som viser kreativitet.

https://lndc.us/brnnysundregistrene-bil.php

Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetjing.

VLFK HR PORTAL Relaterte emner

Her kan du lese om hvordan vi håndterer opplysningene. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Visma sin abonnementsside. Du kan når som helst melde deg av eller oppdatere dine interesser på Vismas abonnementsside. Vi trenger ditt samtykke. Bestill gratis demo Full tilgang fra mobil Bluegarden Mobil er en av markedets mest komplette løsninger for selvbetjening.

Vlfk Hr Portal
VLFK HR PORTAL Kommentarer:
Redaktør på Vlfk hr portal
Nordbø fra Bergen
Les også min andre innlegg. Jeg elsker absolutt Hula Hooping. Jeg trives lese romaner høyt.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net