Stillingskoder Staten

  1. Mer om
Stillingskoder Staten

Stillingskoder Staten MedvirkendeHovedtariffavtalen i staten for LO Stat, Unio og YS Stat, og hovedtariffavtalen for Akademikerne er vedtatt for tariffperioden Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat. Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest Begge avtalene sier at ansatte skal innplasseres i en stillingskode. I tillegg vil enkelte stillingskoder være knyttet opp mot et system for automatisk Partene er enige om at det skal arbeides videre med lønnssystemet, særlig med fokus på lønnsrammer og stillingskoder mv

De sosiale bestemmelsene er like for alle hovedsammenslutningene.

Tv2

Det er mye som er likt i de to avtalene slik som sosiale rettigheter, arbeidstidsbestemmelser, pensjons- og forsikringsordninger, osv, men de har ulike forhandlingsbestemmelser. I vedlegg 1 "lønnsplanheftet" fremgår stillingskodene som brukes i Staten. For Akademikerne er lønnssystemet i staten basert på at all lønn forhandles lokalt. Akademikernes avtale åpner for at både generelt tillegg, gruppetillegg og individuelle tillegg kan brukes lokalt.

Driftsleder/driftstekniker Bergen og omegn Byggeindustrien

Staten er svært mangfoldig og variert, og Akademikerne er av den oppfatning at det er de lokale parter som best kan vurdere hvordan pengene bør brukes. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme.

https://odertal.info/xerywy.php

Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill. Staten består av over 250 virksomheter med ulike behov og utfordringer. Samfunnsviterne mener at lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere er bedre rustet til å identifisere hvordan lønn skal fordeles og tilpasses lokale forhold enn de sentrale parter, da de har bedre kjennskap til egne medlemmer og ansatte og kjenner til de behov og utfordringer som kjennetegner den enkelte arbeidsplass.

Lokale forhandlinger er ikke et mål i seg selv, men et viktig virkemiddel for å påvirke våre medlemmers lønnsutvikling basert på kompetanse, utdanningsnivå, ansvar og arbeidsoppgaver. Ved å flytte pengene og ansvaret for forhandlingene fra et nasjonalt overordnet nivå og ned til virksomhetene der medlemmene jobber, vil lønnsmidlene kunne benyttes mer målrettet og effektivt til både medlemmenes og virksomhetens beste.

Statlig sektor

Samfunnsviterne er opptatt av at våre medlemmers kompetanse og utdanningsnivå bidrar til å sikre god kvalitet og et høyt nivå på utførelsen av viktige samfunnsoppgaver og funksjoner innen offentlig sektor. For å kunne levere bedre offentlige tjenester i fremtiden, gjennom å rekruttere og beholde dyktige ansatte, må arbeidsgiver kunne tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Det er derfor viktig å kunne benytte lønn som aktivt virkemiddel for å beholde og rekruttere riktig kompetanse i virksomhetene.

To tariffavtaler i staten — mye likt og noe ulikt I de to hovedtariffavtalene i staten er det fortsatt mange likheter, men også noen vesentlige forskjeller: Likhetene i de to avtalene ligger hovedsakelig i fellesbestemmelsen der forhold som reisetid, ferie, overtidsgodtgjørelser, permisjonsbestemmelser og pensjon mv.

Tariffrevisjonen pr. meklingsresultatet godkjent

Den totale økonomien for oppgjøret i staten er også lik da den økonomiske rammen for oppgjøret forhandles og fastsettes av sentrale parter. Ulikhetene er først og fremst knyttet til lønns- og forhandlingsbestemmelsene, som er forenklet i vår avtale.

https://lndc.us/5921.php

Vi har avtalt at all disponibel økonomi skal forhandles lokalt, årslønnen oppgis i kroner og stillingskoder i vår avtale er i hovedsak unormerte og henviser til én minstelønnsbestemmelse. I tillegg har vi innført en lønnsstige for automatisk lønnsutvikling for enkelte stillingskoder, samt at enkelte elementer i avtaleteksten for øvrig er tilpasset lønnssystemet som sådan.

Meklingsresultatet gir ingen uttelling på noen av disse områdene, og var bakgrunnen for at Juristforbundet stemte nei til skissen fremlagt av riksmekler, sier Juristforbundets forhandlere Sverre Bromander, som er leder av Juristforbundet-Stat og Rikke C. Ringsrød, forhandlingssjef i Juristforbundet. Ingen av de offentlige oppgjørene gir en reallønnsøkning, men i staten vil resultatet faktisk innebære en reallønnsnedgang.

Det er uakseptabelt, mener Juristforbundets representanter.

Scandic lillehammer

Om hovedtariffavtalenes kapittel om lokale forhandlinger heter det: «Staten krever harmonisering av tekst i forhandlingsreglene i Hovedtariffavtalene, i tråd med avtalen med Akademikerne. I avtalen det forhandles om nå, krever staten at disse pengene skal omdisponeres.

STILLINGSKODER STATEN Relaterte emner

Arbeidsoppgavene blir både strategiske og operative, og innebærer ansvar for mediehåndtering, arbeid med bl. Vi ser etter en medarbeider med erfaring fra strategisk kommunikasjonsarbeid og mediehåndtering, som har en god penn, er proaktiv og har god teft for nyhetsbildet. Det må påregnes noe reising. Kvalifikasjoner: Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole, gjerne på masternivå Praktisk og strategisk erfaring fra kommunikasjonsarbeid i organisasjoner eller virksomheter, inkludert innsalg, produksjon og distribusjon av innhold til media, sosiale medier og på nettsider. Bred erfaring med kommunikasjonsarbeid, inkludert rådgivning, strategiutvikling, posisjonering og proaktivt og reaktivt mediearbeid Bred erfaring med skriving for nett, media og sosiale medier God kunnskap om utdanningssektoren God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Erfaring med prosjektarbeid er ønskelig Erfaring fra påvirkningsarbeid Personlige egenskaper Den vi søker er selvstendig, sosial og har evne til å ta initiativ og ha mange baller i lufta samtidig.

STILLINGSKODER STATEN Kommentarer:
Redaktør på Stillingskoder staten
Eikrem fra Vossevangen
Siste nytt: min andre nyheter. En av mine hobbyer er fossile Jagd. jeg elsker lese bøker løst.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net