Braun Ntf 300

  1. Mer om
Braun Ntf 300

Braun Ntf 300 FantastiskPris- og produktinformasjon Den billigste prisen for Braun No Touch Plus NTF3000 akkurat nå er 479. Det er et av de 10 mest populære produktene i Febertermometer: Test av 12 populære produkter · 1. Braun Thermoscan 7 IRT 6520 - BEST I TEST FEBERTERMOMETER · 2. Omron Gentle Temp bruksanvisning · Braun BFH Temperaturmåling du kan stole på. Øre; Panne; Digitale stavtermometere; Tilbehør. Braun ThermoScan 3 · Braun ThermoScan® 3 · Oppdag NTF Fjern denne varen Efe Fjern denne varen GIC Fjern denne varen Viftemotor EBM Papst A2E300 - AC47 Blåsende

Det ligger godt i hånden og har en solid beskyttelseshylse som er enkel å ta av. Omron Gentle Temp 720 skal holdes tre til fem centimeter fra pannen. Målingen er unnagjort på bare ett sekund. Det eneste som kan være en utfordring, er å sørge for at selve målingen utføres korrekt. Omron anbefaler at man tar tre målinger rett etter hverandre.

Har du holdt Gentle Temp 720 lenge i hånden, kan det være at den gir falske verdier. Jeg har selv en stomi som går mye inn og ut, og det som har reddet meg er en konveks løsning. Det var stomisykepleier som hjalp meg med å finne riktig konveksitet. I tillegg er stomien min større i diameter øverst enn nederst, noe som gjør det vanskelig å tilpasse hullstørrelsen på hudplaten. Derfor bruker jeg også en tetningsring, som jeg legger helt inntil stomien. På den måten kan jeg ha et litt større hull i hudplaten og får tredd den over stomien, uten at hudplaten er i kontakt med stomien.

Å feste hudplaten godt er selvfølgelig også viktig. Er det forskjell på ulike typer tetningsringer? Jeg har prøvd de fleste ringene på markedet, og det er noen kvalitetsforskjeller.

Febertermometer: Test av 12 populære produkter

Jeg setter stor pris på Brava beskyttende tetningsring. Den holder seg godt, den deler seg ikke opp selv om det er mye fukt, den suger godt til seg fukt fra avføringen, og det er den ringen jeg sverger til, for med den er jeg lekkasjefri. Har du noen andre gode råd til hvordan du håndterer hverdagen din? Nå har jeg hatt stomi i ett og et halvt år, og det har vært en veldig lærerik periode. Stomien har bidratt til veldig mye positivt for meg, så jeg har egentlig ikke noe negativt å si om den.

Jeg har også vært veldig heldig, i og med at jeg nesten ikke har opplevd lekkasjer. Jeg har ikke vondt lenger, jeg kan spise og drikke nesten det jeg vil - jeg har blitt frisk, så det tror jeg er mye av grunnen til at jeg har det så bra nå. Jeg tror nok mye av det er fordi jeg har hatt en veldig god dialog med stomisykepleieren min, og fikk veldig tett oppfølging i starten. Det har vært helt fantastisk å ha henne der hele veien. Har hatt stomi i ca. Jeg har ikke brukt 2-dels utstyr i det hele tatt, men kunne gjerne tenkt meg å prøve.

Hvor ofte skal den byttes? En hudplate i 2-dels system kan sitte på i 2-3 døgn før den skiftes. Du kan bestille vareprøver og teste ut om det er noe for deg her. Har en del kløe rundt stomien. Hva kan jeg gjøre med det? Kløe i området rundt stomien kan skyldes at det har kommet avføring eller urin på huden under hudplaten. Jeg ville startet med å undersøke hullet på hudplaten, for å se om det er riktig størrelse. Selv merker jeg også at det begynner å klø hvis jeg har brukt hudplaten så lenge at det har begynt å komme litt avføring under hudplaten, og da bytter jeg hudplate med en gang.

Det finnes også ulike barriereprodukter som kan brukes dersom det er irritasjon. Stomisykepleier kan hjelpe med å finne ut hva som forårsaker kløen, og tilpasse produktene dine.

Du vil kanskje like: Andersson e scooter 3000 test

Har problem med lekkasje, dette er noe som har tiltatt i det siste 2-3 mnd. Har prøvd flere typer poser og tetningsringer, men kan ikke si at det har nyttet. Har du tips videre? Tenk gjennom om det har skjedd noen endringer de siste 2-3 månedene. Har du gått opp eller ned i vekt?

Eller har det vært noe annet med kroppsfasongen din, eller området rundt stomien som har vært i endring? Ta kontakt med stomisykepleieren din, så kan du få hjelp til å tilpasse utstyret bedre. Har en del blødning i forbindelse med skifte på stomi. Blødninger kan oppstå, og det har jeg også hatt innimellom. Disse variablene har utviklet og endret seg underveis i prosessen.

En deduktiv tilnærming vil i så måte basere seg på at jeg som forsker har utarbeidet et sett av variabler, som blir bestemmende for hvilket datamateriale som samles inn Postholm, 2010, s.

Det kan antas at det er en tilnærmet umulig oppgave å ha en fullstendig induktiv eller deduktiv tilnærming Postholm, 2010, noe denne oppgaven også vil være et eksempel på. I stedet har samspillet mellom de to tilnærmingene vært i fokus. Jeg har brukt mine erfaringer, forforståelse og teori for å utforme og planlegge prosjektet, samtidig som jeg har hatt en åpen inngang til både intervjuene og analysen.

På den måten har ny kunnskap og forståelse fått mulighet til å utvikle seg. Den mest fremtredende kritikken mot case-studier omhandler dens store grad av fleksibilitet og manglende objektivitet. I arbeidet med innsamlingen av data har jeg hatt et nært forhold til deltakerne. Formålet har vært å få en dypere forståelse av hvilken plass det mentale har i norsk fotball. Derfor har undersøkelsen basert seg på intervjuer av trenere og ledere i sin rette kontekst. I så måte har studien hatt en subjektiv tilnærming Farquhar, 2012.

Det har derfor vært viktig å opprettholde en større distanse i analyseringen og presentasjonen av funnene, samt en åpen tilnærming og en nøyaktig fremstillelse av de ulike delene i forskningsprosessen.

Tonne Dental AS

Det er gjort rede for den filosofiske tilnærmingen, hvilken metode som er brukt for datainnsamling, en grundig gjennomgang av analysen og etterstrebet en korrekt fremstilling av resultatene i presentasjonen. Case-studien har heller ikke som formål å generalisere funnene til en større populasjon Farquhar, 2012; Johannessen et al. Funnene fra dette prosjektet vil i stedet gi hensiktsmessig og interessant informasjon for andre klubber, skoler og fotballkretser.

Japansk kirsebærtre

I tillegg vil det kunne gi innsikt og forståelse for trenere, ledere og lærere rundt viktigheten av mentale ferdigheter og mental trening når det gjelder prestasjon og utvikling av unge fotballspillere. Selv om casestudien har blitt sett på som uvitenskapelig, har disse 22 22 oppfatningene endret seg over tid. Denne casestudien kan på mange måter ses på som en forløper til en større kvantitativ studie og et slik standpunkt vektlegger arbeidsdelingen mellom de kvantitative og kvalitative studier, i stedet for å se på de som motpoler.

Håpet er at studien gir innsikt og reiser nye spørsmål og problemstillinger som kan forskes videre på i større kvantitative studier Andersen, 2013, s. Selve temaet, mentale ferdigheter og mental trening i fotball, er det gjort mye forskning på tidligere, men det finnes få eller ingen studier som ser på hvilken plass det har innenfor de tre arenaene i den multisentriske organisasjonsmodellen. Den kvalitative metoden har vist seg hensiktsmessig hvis det er lite informasjon på området fra før Johannessen et al.

Det har vært hensiktsmessig med et fleksibelt metodeopplegg. Underveis i prosjektet har jeg gjort endringer og justeringer, både med tanke på hvem som skulle intervjues og hvilke temaer og områder som viste seg interessante. Jeg har også innarbeidet erfaringer og rutiner underveis i opplegget, samtidig som de utfordringene jeg har møtt på har blitt løst på en bedre måte Thagaard, 2018 Forforståelse Jeg har møtt dette forskningsprosjektet med teoretiske antakelser, samt mine erfaringer og meninger Postholm, 2010.

Allerede fra utformingen av spørreskjemaet har min «bagasje» vært med på å velge retning for oppgaven og bestemt hva det skulle fokuseres på, både bevisst og ubevisst Johannessen et al. Ulempen med dette er at intervjuene og den dataen som er samlet inn, kan være farget og blendet av forforståelsen, mens det på en annen side har hjulpet meg å forstå forskningsfeltet bedre Postholm, 2010, s.

På samme måte har forforståelsen også påvirket analysen og seleksjonen av hva som skal analyseres og presenteres i oppgaven. Gjennom fortolkningsprosessen legger jeg mine egne meninger, samt teori, til grunn for å forklare og beskrive funnene. I tillegg har jeg tatt avgjørelsen om hvilke temaer og områder som skal vektlegges i størst grad Johannessen et al.

Har du lest dette? C300e vs c300de

Dette er ikke et nytt fenomen innenfor kvalitativ 23 23 forskning og det er sjeldent at forskeren starter med helt blanke ark, uten en viss form for forventning om hva en skal finne av resultater Johannessen et al.

Jeg har likevel hatt fokus på å følge de forskningsmessige prosedyrene, samt at jeg har hatt en åpen tilnærming og innhentet informasjon og kunnskap fra dataene, som jeg i utgangspunktet ikke hadde tenkt på i forkant.

Det har vært viktig å reflektere over dette før og under arbeidet med studien, i tillegg til å etterstrebe en så objektiv tilnærming som mulig til den informasjonen som samles inn. Dette har gjort meg mer bevisst på min egen forforståelse Dalland, 2017.

I denne prosessen var det også viktig å reflektere over intervjupersonenes forforståelse. I forkant av intervjuene fikk de vite om forskningsområdet gjennom samtykkeskjemaet, og det er derfor betimelig å anta at de også hadde gjort seg opp noen tanker i forkant. Det var derfor viktig at samtykkeskjemaet ikke inneholdt en for detaljert skisse av prosjektet Thagaard, 2018, slik at deres utsagn og atferd ikke ble basert på oppleste fakta eller selvfølgeligheter.

I tillegg min egen og intervjuobjektenes forforståelse, vil det også være slik at leserne av oppgaven vil tolke og forstå resultater og funn på ulike måter.

Deres bakgrunn, erfaringer, forventninger og kunnskap vil variere og på den måten påvirke hvordan de leser teksten Sandelowski, 2001. I innsamling av data, analysering av informasjonen og presentasjon av funnene har det derfor blitt etterstrebet en transparent og åpen prosess. I tillegg har det vært viktig å sitere og fortolke intervjuobjektenes meninger på en korrekt måte Det kvalitative forskningsintervjuet Det kvalitative forskningsintervjuet karakteriseres som en samtale med struktur og formål Kvale, 1997 sitert i Johannessen et al.

Strukturen i dette tilfellet handler om rollefordelingen mellom meg som forsker og intervjupersonen. Selv om intervjupersonene gis mulighet til å ta opp temaer og til å fortelle om det de ønsker, er det jeg som stiller spørsmålene og på den måten kontrollerer intervjuet Johannessen et al.

Dette avhenger av hvor godt den enkelte husker, samt hvor dyktige de er til å uttrykke seg på en korrekt måte Johannessen et al. Det var derfor viktig for meg å være observant under intervjuene, og hele tiden komme med oppfølgingsspørsmål om det var noe jeg mente burde utdypes eller begrunnes nærmere. I intervjusituasjonen var jeg opptatt av å opprettholde intervjupersonenes integritet. Ved å hele tiden være interessert og be de begrunne og forklare, i stedet for å komme med mine meninger og legge ordene i deres munn, fikk jeg satt den aktuelle intervjupersonens opplevelser, kunnskap og erfaringer i fokus Thagaard, 2018.

Det er ingen selvfølge at et kvalitativt intervju blir gjennomført på en god måte. Det setter krav til forskeren. I denne studien fulgte jeg noen klare retningslinjer i arbeidet før, under og etter intervjuene. Det var viktig å produsere forståelige og velformulerte spørsmål, la intervjupersonene fullføre setninger og være en aktiv lytter, samt ha evnen til å styre intervjuet. Samtidig hadde jeg gjort et grundig forarbeid, slik at jeg hadde tilstrekkelig kunnskap om temaet.

Avslutningsvis ønsker jeg å trekke frem prinsippet om å være strukturert. Kontroll på papirer, tidspunkter for intervjuer og oppbevaring av sensitiv informasjon var viktig i denne prosessen Kvale, 1996 sitert i Brinkmann, 2007, s. På samme måte som fotballspillere trener for å forbedre sine tekniske, taktiske, fysiske og mentale ferdigheter, kan det sies at en forsker hele tiden kan forbedre sin evne til å intervjue andre mennesker.

Det var derfor viktig å gjøre et godt forarbeid, samt reflektere og øve på intervjuene i forkant. Tidligere i oppgaven har jeg beskrevet min egen og intervjupersonens forforståelse og viktigheten av å være bevisst på den i forskningsprosessen.

https://lndc.us/9059.php

Det er også viktig å være klar over at det er nettopp dette samspillet, og den spesielle situasjonen intervjuet er, som skaper og produserer kunnskapen jeg tilegner meg. Intervjuer i kvalitativ forskning kan deles inn i ustrukturerte, semi-strukturerte og strukturerte intervju. I denne studien har det blitt gjennomført semi-strukturerte intervjuer, som kjennetegnes av en overordnet intervjuguide, der spørsmål og temaer er satt, men 25 25 samtidig åpner for at rekkefølgen kan endres, slik at samtalen får flyte relativt fritt Johannessen et al.

Ved å ha en plan for hvilke temaer og spørsmål vi skulle innom, sikret jeg også muligheten til å kunne sammenligne i analysearbeidet senere. I oppstartsfasen av intervjuene var jeg opptatt av å bli kjent med og skape en trygg ramme for intervjuobjektene.

Ved å introdusere meg selv, prosjektet og gjenfortelle deres rettigheter, ønsket jeg å ufarliggjøre situasjonen. På samme grunnlag stilte jeg lette, faktabaserte spørsmål i innledningen, der intervjupersonene fikk fortelle om seg selv, deres rolle i organisasjonen og utdanning Johannessen et al.

Avslutningsvis fikk deltakerne legge til informasjon eller gi dypere innsikt etter eget ønske. Samtlige intervjupersoner hadde behov for å legge til og gi en form for oppsummering av samtalen til slutt, noe som ga mye informasjon og data rundt de viktigste funnene.

Hovedspørsmålene i intervjuguiden hadde som oppgave å sikre retning på intervjuet, mens oppfølgingsspørsmål ble anvendt for at meningene og synspunktene skulle bli mer konkrete og forståelige Nelson et al.

Engelsk Norsk Norsk Ord Bok PDF

I disse intervjuene merket jeg, ved flere anledninger, at hovedspørsmålene ble tolket på flere ulike måter av de ulike intervjupersonene. Det var derfor avgjørende at oppfølgingsspørsmålene fikk deltakerne i riktig retning, uten at jeg la noen føringer for hvilke svar de skulle gi. For å sikre validiteten ble intervjuguiden, i tillegg til å godkjennes av veileder, praktisk utprøvd gjennom et pilotintervju. Det var også viktig å være bevisst min egen rolle i intervjuet og den effekt det kan ha på intervjuobjektene.

Hun representerer sosialistpartiet PS, som i en rødgrønn allianse fikk flertall i Paris etter kommunevalget i 2001. Ønsket om politisk og demokratisk kontroll av byens vannforsyning var noe som raskt kom på bordet etter valget. Nå ville politikerne ha innsyn og kontroll, men det viste seg umulig innenfor de rammene Veolia og Suez hadde.

Politikk viktigst Ifølge Anne le Strat er det to hovedgrunner til at kommunen ønsket å rekommunalisere vannet: Politisk, fordi vann er et fellesgode som bør drives av det offentlige. Som direktør i kommunens vann— og avløpsetat, Eau de Paris, har hun nå også fått tilnavnet Madame Eau de Paris. Del av husleia Tre metrostasjoner øst for rådhusplassen haster Karim Khelifi hjem fra jobb. Han er ansatt i storbyens transportsystem, RATP, som daglig frakter rundt ti millioner passasjerer.

Dette er penger byens innbyggere umiddelbart får glede av, sier Anne le Strat, viseborgermester i Paris. Her foran byens rådhus, Hotel de ville. Vannkranene åpnes så snart han er inne av døra hjemme. Middagsforberedelser, toalettbesøk, et glass vann til gjestene.

Det er en del av husleia, så det tenker jeg aldri over, sier Karim mens han tapper vann i pastagryta. Slutt på aksjeutbytte Det var den jevne pariser som betalte regningene for kommunens manglende styring med den private vannforsyningen. Prisene på vann steg ofte og mye, og det var ikke bare økte utgifter som drev prisene i været: Den franske forbrukerorganisasjonen UFC-Que choisir dokumenterte at Veolia og Suez hadde et overskudd på nær 30 prosent.

Etter rekommunaliseringen har enklere administrasjon og bedre kontroll gitt store innsparinger. Nå er vi i markedet selv, og kan kontrollere det. Fryser prisene Byens innbyggere får umiddelbart glede av innsparingene, lover viseborgermester le Strat: Vi har garantert at dagens pris på vann skal holdes stabil fram til 2015.

Fasit etter ti måneder er frustrasjoner, høyt sykefravær og tre selvmordsforsøk.

Grønn bæsj baby

I alt 230 personer ble berørt da vannforsyningen ble overført fra private selskaper til Paris kommune. Det måtte noen tøffe forhandlingsrunder til før samtlige var sikret jobb. Total mangel på ledelse gjør hverdagen uutholdelig for de ansatte «på gølvet», forteller de tillitsvalgte i Eau de Paris.

Mangler ledelse Problemene bunner i at organiseringen av arbeidet ble glemt under rekommunaliseringen, påpeker CFDT-tillitsvalgte. Dette er penger som pløyes direkte tilbake til tjenestene, blant annet til å reparere og fornye ledningsnettet.

Ukjent for de fleste — Kjenner parisere flest til rekommunaliseringen? Men vi har gjort en meningsmåling, og den viser at de fleste av byens innbyggere ønsker at vannforsyningen skal være en ren kommunal tjeneste. Flere større byer, som for eksempel Lille og Lyon, vurderer nå å rekommunalisere byens vannforsyning. Han anslår at av de nesten 900 ansatte, er det bare rundt 200 som jobber.

Virkeligheten er at de ansatte ikke er ivaretatt, sier de tillitsvalgte i fagforeningen CFDT. Privatisering av velferdsgoder Organisasjonen For velferdsstaten har dokumentert at kommersielle selskaper er i ferd med å erobre den norske velferdsstaten. Tjenester som barnehage, barnevern og eldreomsorg eies av internasjonale konsern som tar ut millionfortjeneste fra offentlige tilskuddsmidler.

Fagforbundet mener det er riktig å overføre privatskolelovens forbud mot å ta ut profitt til å gjelde alle velferdstjenester. Landsstyret i Fagforbundet 16. I mellomtiden gjør de fleste sitt ytterste for at det skal gå, men CFDT-representantene mener det nærmer seg en kritisk grense.

Den menneskelige og organisatoriske siden av dette er helt feilslått, fastslår Blanche Fasola. Bevisst forbruker Til forskjell fra mange andre forbrukere, er Karim Khelifi velinformert om den stille revolusjonen som har skjedd med byens vannforsyning. Og han er ikke i tvil om at det var et riktig grep: Jeg er glad kommunen har tatt vannet tilbake.

Disse tjenestene må styres av det offentlige for at vi skal være sikre på at innbyggere behandles likt. Vi kan ikke leve uten. Har vi ikke vann, er vi tilbake på steinaldernivå i løpet av kort tid.

Mindre flaskevann Eau de Paris ønsker også å øke folks generelle bevissthet om vann. Noe av årsaken er at vi får mindre industri og mer kontorer, men også at storforbrukere som for eksempel hoteller, har gjort omfattende tiltak for å spare vann. Dette prøver vi å påvirke blant annet gjennom skolekampanjer der vi deler ut vannglass til barna.

Boblevann fra kranen Anne le Strat ser at tiltakene virker. Også de som foretrekker vann med bobler, får sitt uten å ty til ferdigkjøpt på flaske: Tidligere i år åpnet vi en drikkevannsfontene med kullsyret vann. La Pétillante den sprudlende er plassert i en av byens parker, smiler viseborgermesteren. Rundt La Pétillante er det ikke uvanlig å se parisere fylle opp flasker og kanner med sprudlevann.

Karim Khelifi er en av dem. Han passerer «La Pétillante» hver dag på vei til jobb. Vann som vare Vann i verden Tenk deg en virkelighet hvor bare de rikeste har rent vann i springen.

Slik er det for millioner av mennesker. I mange land betaler man ofte mange ganger mer for vannet i slumområdene enn i middelklasseområdene. Dette fordi slumområdene ikke er tilsluttet det kommunale vann-nettet, og dermed må mange kjøpe vannet sitt til overpris fra ambulerende selgere. Alternativet er å slukke tørsten med forurenset vann, og dermed bli tall på en stadig høyere sykdoms- og dødsstatistikk.

Kuponger og tilbud

Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, f. Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. Kategori 2: Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer.

Lese- og sk rivekurs Lese- og skrivekurs dekkes med inntil kr. Dersom disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. Det kan kun søkes om utdanningsstipend til en utdanning en gang pr. Søknaden må fremmes før utdanningen er avsluttet. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr.

Søknadsskjema og søkerveiledning finnes på www. Nå har LOfavør forsikringer som gir deg bedre dekning. Les mer om forsikringer og hent dine fordeler på lofavor.

Dette påstår NHO i sin sjarmoffensiv overfor norske kommuner. Han mener tallene og påstandene fra NHO er helt ubrukelige som grunnlag for politiske beslutninger.

Nå pågår budsjettbehandlingene i kommunene, og svært mange lokale Høyreog Frp-politikere kommer til å hente argumenter fra NHO-notatet for å få konkurranseutsatt kommunens tjenester. I tillegg til innsparinger, påstår NHO at kvaliteten på tjenestene blir den samme, og at det ikke kan sies noe sikkert om de ansattes lønns- og arbeidsbetingelser vil bli endret.

Fjernt fra virkeligheten — Helt feil, og fullstendig virkelighetsfjernt, mener to av Fagforbundets tillitsvalgte i Oslo, Per Egil Johansen og Mariann Hagen.

Nå er hun plasstillitsvalgt på Lilletøyen sykehjem som drives av Oslo kommune. Etter at Norlandia overtok, ble antall renholdere redusert til to. Vi fikk mange klager fra pårørende og ansatte om dårligere hygiene, forteller hun. Ved sykdom ble de puttet inn i turnusen for å fylle hullene. Store forskjeller Da Mariann byttet jobb til det kommunale Lilletøyen sykehjem, gikk hun ned ett lønnstrinn, men opp ca.

Dessuten er det bare å sammenlikne protokollene fra de siste oppgjørene for KS- og NHO-oppgjørene for sykehjemsansatte.

De viser en betydelig forskjell. Jeg syns det er grovt manipulerende når de påstår at det ikke kan sies noe klart og sikkert om forskjellene på lønn og pensjon, sier nestleder i Sykehjemsetatens fagforening i Oslo, Per Egil Johansen. NHO viser til lokale forhandlinger som skal gi de ansatte på privatdrevne hjem noe mer, men vår erfaring er at dette ikke fungerer, sier Per Egil Johansen.

BRAUN NTF 300 Relaterte emner

Her har vi samlet alle spørsmål og svar. Her har vi samlet alle spørsmål og svar, og om du har flere spørsmål kan du gjerne ta kontakt med våre sykepleiere på telefon 22 57 50 20, eller fylle inn vårt kontaktskjema. Prøv å ikke la stomien begrense deg, men heller fokusere på at den gir muligheter. For meg har åpenhet bidratt til veldig mye positivt. I starten, da jeg skulle få stomi, syntes jeg det var skummelt, og jeg var veldig redd for hva andre synes. Jeg fant veldig fort ut at det å dele mine bekymringer, og være åpen om at jeg hadde stomi, bidro til at mine bekymringer forsvant. Et lite eksempel på det, er redselen for at stomien skal lage lyd, det kan jeg ikke kontrollere lengre.

BRAUN NTF 300 Kommentarer:
Redaktør på Braun ntf 300
Andreassen fra Svolvær
Anmeldelse min andre nyheter. Jeg elsker absolutt Indoor American Football. jeg elsker rapporterer norske nyheter ivrig.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net