Analyse Av Sammensatt Tekst

  1. Mer om
Analyse Av Sammensatt Tekst

Analyse Av Sammensatt Tekst EkstraTegneserier, illustrasjoner eller kunst. Analyse av en sammensatt tekst Se på bildet/bildene: Er bildet og teksten kontraster Lær deg hvordan du kan analysere sammensatte tekster. Reklame for melkesjokolade på husvegg. Åpne i fag: Norsk SF Vg1 - YF Analyse av sammensatt tekst, hva er det? I norskfaget blir det forventet at du evner å analysere sammensatte tekster. Skal du analysere en sammensatt tekst Både når vi skal lage, vurdere og analysere sammensatte tekster, har vi behov for analyseverktøy som gjør oss i stand til å ta i bruk og tolke ulike semiotiske analysere sammensatte tekster. Diskuter følgende i smågrupper: Hva er en sammensatt tekst

Det mangler i flere tilfeller en helhetlig tolkning, og den multimodale teksten mangler også helhet. Det som imidlertid kom fram i undersøkelsen, er at flere elever sier de oppnådde en større forståelse av diktet gjennom å jobbe med den sammensatte teksten.

Språk og kultur Hovedområdet språk og kultur dreier seg om norsk og nordisk språk- og tekstkultur, men med internasjonale perspektiver. Det er lagt vekt på at elever skal utvikle en selvstendig forståelse av norsk språk og litteratur og innsikt i hvordan språk og tekst har endret seg over tid og fortsatt er i endring. Elevene skal få kunnskap om språket som system og språket i bruk i en rekke eldre og nyere tekstformer.

I elleve kapitler gjennomgås en rekke ulike tekstsjangre; fra turistbrosjyrer og kart via nettspill og digitale reiseguider til spillefilmer og visualisert skjønnlitteratur.

Ved å gjøre en analyse kan vi finne ut hva forfatteren har ønsket og hatt som hensikt ved å skrive akkurat denne teksten. Kommunikasjonssituasjon - hvem budskapet skal nå og hvor disse befinner seg.

Harmoni og kontrast - trangen til å skape harmoni eller dissonans Blikkfang - noe som fanger publikums interesse slik som feks. Innramming - layout, design. Reklameanalyse Hva kjennetegner en reklame? Når og hvor i hvilket medium fant du reklamen? Hvem tilhører målgruppen? Hva er hensikten eller formålet med reklamen?

en sammensatt tekst

I det følgende skal jeg presentere noen forslag til hvordan det kan skapes et slikt læringsfellesskap med utgangspunkt i enkle midler og eksisterende eksempler. Prosjektsamarbeid og analyse — tverrmedialitet og adaptasjon Hvordan kan en slik utveksling og forening av dannelse og ferdigheter finne sted? Hvor skapes arenaer der lærere og elever lærer av hverandre for sammen å fremme digital kompetanse?

Jeg legger i det følgende til grunn at dette både må være et samarbeid og et prosjektarbeid — et prosjektsamarbeid, der prosjektets gjenstand knytter de to partene sammen på en tilnærmet likeverdig måte, med balanse i forholdet mellom lærerens dannelse og elevenes ferdigheter. Umiddelbart kan dette synes som et paradoks. Hvordan kan vi finne et kontinuum som knytter de to partene sammen, men som likevel tar høyde for deres vesentlige forskjeller?

Analyse av sammensatt tekst

I denne sammenheng blir tema, genre og medium viktig. Siden bildet og skriftens etablering har mennesket ytret seg multimodalt, på flere måter enn kun gjennom umiddelbar tale og handling. De flermediale meddelelsene har funnet sted både diakront og synkront. En mytisk historie har over tid vandret fra muntlige til billedlige og skriftlige uttrykksformer, mens nyheter om aktuelle hendelser har spredd seg med samtidighet i flere kanaler.

Det diakrone og synkrone finner vi igjen i dagens digitalt dominerte mediekultur. Det samme fiktive univers inklusive helter, miljø og handlinger transporteres diakront mellom medier og genrer, og med historien mer eller mindre intakt. Tilsvarende kan en aktuell handling eller hendelse av global betydning spre seg raskt i flere genrer og medier parallelt.

Ved å finne konkrete eksempler på slike former for tverrmedial formidling og adaptasjon, står vi overfor et gjenstandsfelt som kan forene lærere og elever i prosjektsamarbeid med utveksling av kunnskap og ferdigheter. La oss først se på fiksjonsfortellinger og adaptasjon.

https://odertal.info/why-the-hell-are-you-here-teacher-anime.php

Ethvert medium har sin dominerende form for fiksjon: i litteraturen er det romanen, på kino er det spillefilmen, i radio er det hørespillet, med fjernsyn er det seriene, og i digitale medier er det — så langt — ulike former for dataspill som er mest fremtredende. Fiksjonsformene i sine ulike medier kan også fremvise relativt stabile og komplekse genresystem. Det gjelder også digitale medier der spilltradisjonen har et langt mer modent og utviklet genremangfold enn f. Historier og fortellinger vandrer, ikke bare mellom mennesker, men også mellom medier.

De siste tiårene har imidlertid adaptasjonen ikke begrenset seg til forholdet mellom episk litteratur og spillefilm. Med dataspillenes populære og kommersielle suksess har vi fått et tredje ledd i adaptasjonsrekken. En litterær historie kan først bli publisert som roman i bokform og deretter filmatiseres for kino og andre distribusjonsformer, for til slutt å bli utgitt som dataspill. Det første James Bond-spillet dukket opp allerede i 1983, da med klar referanse til Ian Flemings romaner og John Broccolis filmatiseringer Herman, 1997.

Skrivesenteret

Det er særlig i de senere år at underholdningsindustrien har drevet en systematisk utnyttelse av de kommersielle og kreative mulighetene som ligger i samspillet mellom roman, spillefilm og spill. Nettopp ved å sammenstille og sammenlikne hvordan tre slike beslektede uttrykkformer forholder seg til hverandre, har vi det bindeleddet som kan sette lærerens litterære dannelse i reell berøring med elevenes digitale ferdigheter i et felles prosjekt: Hvordan kan så adaptasjonsrekken analyseres?

Her må det praktiseres en sammenliknende metode. Vi må betrakte både likheter og forskjeller, og spesielt relasjonen mellom dem, slik de gjør seg gjeldende i de konkrete eksemplene og variantene Stafford, 1999. På den måten kan vi bevisstgjøre oss de tverrmediale endringene og tilpasningene det tematiske materiale gjennomgår i de ulike realiseringene, enten vår eksisterende kunnskap og erfaring er henholdsvis «litterær» eller «digital».

Sigdal overnatting

Elementær analyse av episk litteratur, f. Ved å sammenlikne aspektene i henholdsvis en roman og filmatiseringen av den, får vi fram slektskap og ulikheter. Romanen og spillefilmen vil som regel men ikke nødvendigvis ha klare likhetstrekk når det gjelder tema, miljø, karakterer og handling, men på grunn av overgangen fra skrift til audio-visuelle teksttyper vil stil og fortellerperspektiv variere sterkt.

I adaptasjonen til dataspill vil endringene som oftest være mer radikale. Fremdeles kan personene og miljøet ha stor visuell likhet med filmen og kanskje beskrivelsene i romanen, men karakterene er nå animerte figurer som enten styres av spilleren, medspillerne eller systemet selv. Strukturen er ikke lenger en sekvensiell, progressiv handling, men rom eller verdener brett der aktørene kan bevege seg relativt fritt innenfor rammene av hva spilleren skal oppnå.

La oss kort konkretisere med en adaptasjonsrekke basert på J. Tolkiens mytiske univers: Lord of the Rings Ringenes herre ble utgitt som bok tre bind i 1954—55, har solgt nærmere 50 mill. Filmtrilogien regi: Peter Jackson basert på boken hadde premiere årlig i perioden 2001—03. Konsollspillene som baserer seg på de to siste filmene ble utgitt parallelt. For øvrig er det de siste tiårene lansert en rekke spill med utgangspunkt i Tolkiens fortellinger.

Det populære onlinespillet World of Warcraft står i stor gjeld til Tolkiens verden og kan betraktes som en form for adaptasjon, men da kanskje i større grad av The Hobbit Hobbitten fra 1937 foreligger også som tegnefilm. Et beslektet valg er J. Nok et egnet eksempel i samme genre er C. Tolkien har hatt enorm innflytelse på den litterære fantasygenren, og dermed indirekte på spillgenrer som adventure og fantasy, særlig når det gjelder miljø, mytologi, karaktertyper og -egenskaper.

På mange måter representerer fortellingene om hobbittene en inngang til sentrale aspekter ved dataspillkulturen, både historisk og aktuelt. Fiksjonsverker, enten de er romaner, spillefilmer eller spill, er komplekse og fremviser et mangfold av egenskaper som vanskelig kan gis uttømmende beskrivelser. I tverrmedial genre- og verksanalyse reduseres aspektene til noen kategorier som vektlegger ulike aspekter ved tekstene. For å gjøre analysen av en adaptasjonsrekke overkommelig, kan det være nyttig å begrense seg til en eller noen sentrale scener der en kan sammenlikne variantene: f.

Har fortelleren innsyn i hva de tenker, må vi begrense oss til hva de sier eller kanskje bare hva de gjør? Miljøskildring og visuell stil: hvordan forholder verbal beskrivelse av landskap og karakterer seg til visuelle utforminger beregnet på henholdsvis høyoppløselig kinolerret og flimrende fjernsynsskjermer?

Hvordan inngår scenen i den øvrige handlingsstrukturen? Er den et tilbakeblikk, et varsel, eller foregår alt kronologisk? Hvordan fremstilles kjønnsforskjeller? Favoriserer tekstene gutter eller jenter? Kan vi velge hvilke karakterer vi vil identifisere oss med eller være? Hvilke tekstlige virkemidler benyttes? Tolkiens originalutgivelse var en sammensatt tekst, illustrert med hans egne tegninger av hovedpersonene i viktige scener.

Hvordan er samspillet mellom levende bilde og lyd i filmen? Spiller musikken samme rolle i spillet som i filmen? Hvor viktig er skriftinformasjonen i spillene?

Moment 1: Elevtekst: Retorisk analyse av reklame

Er den en forutsetning for spillingens progresjon? Er genretilhørigheten konsistent gjennom adaptasjonsrekken, eller veksler den?

Analysearbeid er tidkrevende, ikke minst det å gjøre seg kjent med tekstene: lese tykke romaner, se filmer og spille seg gjennom omfattende adventurespill som ofte kan ta uker. For å effektivisere, blir samarbeidet viktig. Men barn og unge er gode til å lære bort når det er noe de mestrer. Det gjør de hele tiden seg imellom, og det er ingen grunn til at elevene ikke skal kunne «undervise» lærere i dataspilling.

Den gjensidige tilliten som her kan skapes, er en god start på et tverrmedialt prosjektsamarbeid om sammensatte fiksjonstekster. Mens elevene gir innføring i spillingens teknikker og konvensjoner, blir det lærernes oppgave å presentere enkle analytiske modeller for analyse av fortellinger. Genettes og Greimas kjente modeller for analyse av fortellerstrukturer og handling. Ved anvendelse på spill vil en imidlertid erfare at det litterære begrepsapparatet ikke er alltid er like adekvat.

Men det betyr ikke at de er irrelevante, og nettopp forståelsen av hvorfor og hvordan de kommer til kort sier noe vesentlig om spillenes særegne struktur og egenskaper og må være et vesentlig aspekt ved enhver slik sammenliknende analyse Liestøl 2003. For øvrig er det utviklet nye tilnærminger til dataspill som nettopp forsøker å forstå fenomenet på egne premisser og ikke bare som en variant av litterære og filmatiske historier Juul 2005.

I hvilken grad litteratur- og filmteori også er anvendelig på spillene, blir en oppgave de må løse sammen.

https://odertal.info/lasagna-trines-matblogg.php

Uansett, erfaringen med slike sammenstillinger og forsøk vil generere viktig kunnskap om sammensatte tekster, enten de er tradisjonelle og analoge eller innovative og digitale. I det vi kan kalle «Tolkien-kulten» er ikke dataspill den eneste digitale virksomheten vi finner. Nettet florerer med kreativitet og aktivitet med utgangspunkt i Tolkiens univers.

Det skrives og tegnes, diskuteres og skapes stadig nye tekster som på ulike måter hyller den betydning og interesse disse tekstene har skapt. Det vil være helt naturlig å trekke inn dette gjenstandsmaterialet i analysearbeidet.

Her skal også nevnes fenomenet Machinima, filmer som spillere produserer basert på deres egen spilling. Bare med utgangspunkt i World of Warcraft finnes det i dag tusenvis av slike filmer tilgjengelig. De varierer i form og innhold fra dokumentasjon av enkle spillsekvenser til avansert kryssklipping av regiserte handlinger og hendelser.

For å generere kunnskap om digitalt sammensatte tekster og uttrykksformer og hvordan de forholder seg til tradisjonelle tekster, behøver en ikke å begrense seg til litterære forelegg som er populære bestselgere i samtiden.

Det finnes også flere spillvarianter av det samme mytiske materialet, f.

ANALYSE AV SAMMENSATT TEKST Relaterte emner

Virkningen av sammensatt tekst og bruk av IKT Disse bildene dukker opp etter hverandre på klassens smartboard. Det blir plutselig helt stille. Alle holder et øyeblikk pusten. Den sammensatte teksten sammen med effekten fra å vise det på skjerm hadde gjort det den skulle gjøre, i dette tilfellet. Det er ikke tvil om at disse lysbildene har innvirkning på oss. Dette er et eksempel på hvordan sammensatt tekst berører oss mennesker mer enn bilde uten tekst, eller bare teksten kan alene. Alene sier teksten oss ingenting.

Analyse Av Sammensatt Tekst
ANALYSE AV SAMMENSATT TEKST Kommentarer:
Redaktør på Analyse av sammensatt tekst
Børresen fra Alta
jeg er glad i lese om Norge med ro. Siste nytt: min andre innlegg. En av mine hobbyer er Autocross.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net