17 Juni 1994

  1. Mer om
17 Juni 1994

17 Juni 1994 BekrefteUke, Ma, Ti, On, To, Fr, Lø, S Kalender med hendelser for 17. Helligdager, røde dager, flaggerdager, navneord, dager og datoer for påske, pinsedag og jul Sanksjonene ble ikke opphevet før i 1994, og da var det ikke lenger mulig for laget å kvalifisere seg I: Lov om endringer i lov av 17. 12 om folketrygd og i visse andre lover desember 2005 med heimel i lov 17. 39 om sjøfarten (sjøloven

Noen år etterpå ble Island lagt under den norske kongen. Senmiddelalderen skulle bli en vanskelig tid både for nordmenn og islendinger. Først kom Svartedauden til Norge og gjorde det av med rundt regnet annenhver nordmann. Islendingene ble rammet noe senere og folketallet sank til en brøkdel av hva det hadde vært. Norge kom nå i en situasjon der det ikke lenger var grunnlag for å opprettholde et eget norsk statsapparat.

Kongemakten flyttet ut til det sterkeste av de nordiske landene, Danmark, og slik ble Island etter hvert et underbruk under danske handelsmenn.

I fredsavtalen som ble undertegnet i Kiel den 14. Det langsiktige målet for senteret er å styrke europeisk samarbeid for å dempe virkningene av tørke på samfunn, økonomi og miljø.

EDC ledes av professor i hydrologi Lena M. Hjemmefrontfolkene ønsket seg et Norge der folk snakket ordentlig sammen. De skapte avisen Verdens Gang. Første utgave kom på gaten 23. Grunnleggerne ønsket å bygge en partipolitisk og økonomisk uavhengig avis for hele landet. Styrets medlemmer kan delta i drøftingene i Kringkastingsrådet.

O Endret ved lov 2 96 nr. Kringkastingssjefen Kringkastingssjefen er administrerende direktør i Norsk rikskringkasting AS og har ansvaret for den løpende programvirksomhet. Kringkastingssjefen deltar i drøftingene i Kringkastingsrådet. Kringkastingssjefen kan også delta i drøftingene i distriktsprogramrådene. Virksomheten i Norsk rikskringkasting AS finansieres ved kringkastingsavgift, salgsinntekter m.

Virksomheten kan ikke finansieres ved reklame i NRKs allmennkanaler eller tekstfjernsyn. Kringkastingsavgift fastsettes av Stortinget. O Endret ved lover 2 96 nr.

Aktivitetskalender

Opphevet ved lov 22 mai 1998 nr. Kringkastingsrådet og distriktsprogramrådene. Kringkastingsrådets oppgave Kringkastingsrådet skal drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten i Norsk rikskringkasting. Kringkastingsrådet skal uttale seg i de programsaker som kringkastingssjefen forelegger for det, eller som Kringkastingsrådet finner grunn til å ta opp. Styret og kringkastingssjefen kan innhente Kringkastingsrådets uttalelse i administrative og økonomiske saker.

Kongen kan gi instruks for Kringkastingsrådet. Kringkastingsrådets sammensetning Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer med personlige varamedlemmer. Stortinget oppnevner åtte medlemmer, hvorav ett medlem er lederen av Samisk Prograrnråd. Kongen oppnevner seks medlemmer, deriblant leder og nestleder.

Medlemmenes funksjonstid er fire år. Et medlem kan bare gjenoppnevnes for en periode.

Bernhard Reitshammer

Lederen eller et medlem i dennes sted kan møte i styret og delta i drøftingene. O Endret ved lov 17 des 1993 nr.

https://odertal.info/naf-oslo.php

Distriktsprogramrådene Distriktsprogramrådene skal uttale seg om hovedlinjene i programvirksomheten ved distriktskontorene og i de programsaker som kringkastingssjefen eller lederen for distriktskontoret forelegger eller som rådet finner grunn til å ta opp.

Kringkastingssjefen og lederen for distriktskontoret kan innhente rådets uttalelse i administrative og økonomiske saker. Det skal være et distriktsprogramråd for hvert distriktskontor.

Canal digital telenor

Distriktsprogramrådet skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av fylkestinget for fire år. Kongen gir regler om oppnevnelse og sammensetning av distriktsprogramråd der et distriktskontor dekker flere fylker. Kongen kan gi nærmere regler om distriktsprogramrådenes oppgaver og arbeidsmåte. Omsetning av materiell, avgifter, inndriving m. Rett til kringkastingsmottaker Enhver har rett til å ha kringkastingsmottaker.

Overdragelse av mottaker skal meldes til Norsk rikskringkasting. Kongen gir forskrift om meldeplikt og unntak fra meldeplikt.

Bygdø Kongsgård

Innførsel og omsetning m. Kongen gir forskrifter om meldeplikt og unntak fra meldeplikt. Kongen kan ved forskrift sette de vilkår for innførsel og salg m. Det kan føres kontroll med at meldeplikten i første ledd blir holdt. Til dette formål kan det i den utstrekning det er nødvendig kreves innsyn i registrerte regnskapsopplysninger, regnskapsmateriale, avtaler og andre dokumenter av betydning for kontrollen og tilgang til lokaler hvor avgiftspliktig materiell blir produsert, oppbevart eller omsatt.

https://odertal.info/wevucuda.php

Departementet gir forskrift om gjennomføring av kontrollen. O Endret ved lover 17 juli 1998 nr. Kringkastings- og tilleggsavgifter Stortinget fastsetter kringkastingsavgift for den som har kringkastingsmottaker og tilleggsavgift ved forsinket betaling og når melding ikke blir gitt etter reglene i § 8-1 andre ledd.

Kongen gir forskrift om innkreving av avgifter og renter.

Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak frita helt eller delvis for avgifter og renter når særlige grunner tilsier det. O Endret ved lover 15 mai 1998 nr. Panterettfor og inndriving av avgifter m. Forfalt kringkastingsavgift og tilleggsavgift er sikret ved panterett i kringkastingsmottakeren og tilbehør eller deler til den.

Panteretten går foran alle andre rettigheter i tingen selv om den overdras til ny eier, likevel slik at lov av 2. Faller panteretten bort i medhold av loven om godtroerverv av løsøre, overføres panteretten til ny mottaker m. Denne panteretten står likevel tilbake for gyldig salgspant. Foruten tvangsgrunnlag for tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 8 er forfalt pantekrav tvangsgrunnlag for utlevering etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

Kringkastingsavgift og tilleggsavgift er for øvrig tvangsgrunnlag for utlegg. Krav som nevnt i tredje ledd innkreves av Statens innkrevingssentral med mindre departementet bestemmer annet. Opplysninger om kundeforhold Den som mot vederlag tilbyr fjernsynssendinger ved kringkasting eller formidling av kringkasting, plikter å gi Norsk rikskringkasting AS opplysninger om sine kunders navn, adresse og fødselsdato.

Norsk rikskringkasting AS kan kun bruke opplysningene til kontroll mot sitt eget register over dem som betaler kringkastingsavgift. År som er delelige på 400 er likevel skuddår. Det vil si at år 1996 er skuddår, 2000 er skuddår, 2004 er skuddår, men 2100 er ikke skuddår.

Dette gir en årslengde på 365,2425, noe som gir et avvik fra det tropiske året på kun 3 dager per 10.

17 JUNI 1994 Relaterte emner

Deltakernasjoner[ rediger rediger kilde ] Hellas, Nigeria og Saudi-Arabia kvalifiserte seg for mesterskapet for første gang. Russland deltok også for første gang som egen nasjon etter oppløsningen av Sovjetunionen. De regjerende mesterne Vest-Tyskland ble forent med sine østtyske kolleger, og representerte et forent Tyskland for første gang siden VM i 1938. Som et resultat av sterke prestasjoner av afrikanske lagene i 1990, ble Afrika gitt tre plasser for første gang, herfra kom Nigeria, Kamerun og Marokko. Norge ble kvalifisert for første gang siden 1938, Bolivia for første gang siden 1950, og Sveits for første gang siden 1966. Kvalifiseringen for både Tsjekkoslovakia og Jugoslavia ble påvirket av politiske hendelser. Nasjonen Tsjekkoslovakia ble oppløst i 1992, og laget fullførte sin kvalifiseringsgruppe under navnet Representasjon av tsjekkere og slovaker RCS, men klarte ikke å kvalifisere seg for mesterskapet.

17 Juni 1994
17 JUNI 1994 Kommentarer:
Redaktør på 17 juni 1994
Fredheim fra Haugesund
Anmeldelse min andre nyheter. jeg liker Bus-Spotting. Jeg har lyst dele interessante nyheter omtrent.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net