Baneheia Drapet

  1. Mer om
Baneheia Drapet

Baneheia Drapet RaskBaneheia-saken var drap på to jenter i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000 og den påfølgende straffesaken. Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen ble voldtatt, knivstukket og drept i friluftsområdet Baneheia. I dom fra 2002 ble Viggo Baneheia-saken var drap på to jenter i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000 og den påfølgende straffesaken. Lena Sløgedal Paulsen (født The Baneheia murders (Norwegian: Baneheia-drapene) was a double rape and murder that occurred in Norway on 19 00. The victims were two girls De ble funnett to dager Dette er Baneheia-saken Et lokalsamfunn levde i år 2000 i uvisshet i flere måneder. De som hadde drept to lokale jenter var lenge på frifot

By the next morning, over 50 volunteers from the Norwegian Red Cross were participating in the search. Volunteer mountaineers also climbed the steep cliffs bordering Baneheia, while the fire department surveyed the shorelines. This was done in case the girls were lying injured somewhere in the hills, in which case even the most faint crying or sulking would have been easily detected.

Authorities also mobilized the military in the efforts to locate the missing children, with hundreds of troops from the Home guard joining in, canvassing gardens, garages, boats, sheds, hedges and kindergartens. The find was approximately 50 meters west of the lake known as "2. The police, together with military personnel from the Home Guard, immediately moved in to cordon off the area.

Traces of blood were also found across the scene along with the girls' clothes and shoes. They had been sexually assaulted, tied-up, strangled and stabbed to death.

Despite having received about 150 tips in the case, they were practically without leads. Kristiansand Police however stated that they were "optimistic and confident that this case, we will be able to resolve fairly quickly". On the night of the crime, approximately 100 people were either jogging or walking through the area.

Police interviewed large numbers of individuals known to frequent the area in order to learn of any possible witnesses. The area was also formerly known as a place where exhibitionists and voyeurs have operated. Police initially theorized that the same man was the murderer.

I relasjon: Beaujolais mat

According to him, the murderer was most likely a man, in his 30s and without prior criminal record. As he attacked one, the other would have an opportunity to escape. In Baneheia, people are always close by, and there are plenty of hiding places among the pine thickets and rocks. The odds were good that a lone assailant would fail.

The reason for stopping the arrests was that there were no evidence on either Andersen or Kristiansen at that time.

On September 13, after keeping him under surveillance for 48-hours, they arrested 19-year-old Jan Helge Andersen and charged him with the double murder. According to police, Andersen's DNA was a perfect match with pubic hairs found on the scene. He had no criminal record. Moments later, when lead interrogator Geir Hansen suggested that Andersen himself could be a victim in the case, and that Viggo Kristiansen could have been the most active participant, Andersen admitted that he murdered one of the girls.

Mobilbevis Han ble i to rettsinstanser dømt på bakgrunn av hele det samlede bevisbildet; forklaringen til kameraten Jan Helge Andersen og fordi det ble funnet et delvis DNA-spor på ofrene som domstolen den gangen tilskrev Kristiansen. Påtalemyndigheten varsler samtidig mulig krav om 10 års sikring. Begge tiltales likt for begge drapene og begge voldtektene.

Not enough goods to sell cities skylines

Retten må ta stilling til hvem som har gjort hva. Hendelsesforløpet er svært detaljert beskrevet av retten — og bygger i stor grad på denne forklaringen. Ada Sofie Austegard: Media har ansvar for ytringstrollet! Avhørseksperter har i senere tid kritisert avhørene av Jan Helge Andersen. Han ble først innkalt som vitne, men snakket seg selv inn i saken.

Etter hvert tilsto han det ene drapet og forklarte at det var kameraten Viggo Kristiansen som hadde presset ham til å gjøre det og at Kristiansen hadde begått det andre drapet. Videre la retten vekt på følgende: At de to tiltalte av en rekke vitner ble observert sammen ved Svarttjønn i Baneheia cirka klokken 18.

GK-2020-82: Den 18.

Søkeresultat

Det ble anført at det forelå nye bevis i saken, særlig knyttet til DNA-beviset og mobilbeviset. Kommisjonen mottok omfattende materiale i forbindelse med saken, samtidig som det ble foretatt fornyede DNA-analyser og innhentet en sakkyndig rapport med vurdering av DNA-funn. Mindretallet, to medlemmer, kom frem til at vilkårene for gjenåpning ikke var oppfylt.

https://odertal.info/pegasus-erbil.php

Selv om de nye sakkyndige rapportene hadde vært kjent for de alminnelige domstolene var det, etter mindretallets vurdering, ingen rimelig mulighet for at dette ville ført til frifinnelse. Flertallet, tre medlemmer, kom frem til at det etter domfellelsen var kommet frem nye erklæringer og rapporter som svekket DNA-beviset, og at dette ville få betydning for vektingen av de øvrige bevisene.

Begjæring om gjenåpning ble tatt til følge ved avgjørelsen den 18. Dette innebærer at straffesaken skal prøves på nytt av domstolene i en gjenåpningssak. Gjenåpningssaken skal behandles ved Borgarting lagmannsrett etter beslutning fra Høyesteretts ankeutvalg HR-2021-471-U. Gyldigheten av Gjenopptakelseskommisjonens vedtak Ved stevning 30. Tingretten gikk først igjennom domstolenes kompetanse til å prøve kommisjonens avgjørelser.

Gjennom en drøftelse av forarbeidene og reelle hensyn, kom retten frem til at den var kompetent til å prøve kommisjonens lovanvendelse og saksbehandling, men at det ikke var lovgivers intensjon å gi retten adgang til å prøve kommisjonens skjønnsutøvelse. Anken fra Kristiansen ble ikke tillatt fremmet.

Løy Jan Helge Andersen? Viggo Kristiansen

Anken fra Andersen over straffutmålingen ble tillatt fremmet for Høyesterett, men anken ble forkastet HR-2002-434 — Rt-2002-993. Høyesterett fant det klart at forbrytelsene i utgangspunktet kvalifiserte til lovens strengeste straff 21 års fengsel, men Andersens tilståelse og medvirkning til oppklaring av saken mot Kristiansen måtte tillegges vekt som straffereduserende omstendigheter. Høyesterett var enig med lagmannsrettens flertall i at straffen skulle settes til fengsel i 19 år.

Gjenopptakelseskommisjonens beslutning Kristiansen begjærte dommen gjenåpnet flere ganger før Gjenopptakelseskommisjonen den 18.

Coop elektro trysil

Flertallet kom til at det var en rimelig mulighet for at Kristiansen ville blitt frifunnet dersom lagmannsretten hadde vært kjent med de nye bevisene som nå forelå. Riksadvokaten bestemte 26. Høyesteretts ankeutvalg besluttet 2. Kristiansen begjærte dommen gjenåpnet flere ganger før Gjenopptakelseskommisjonen den 18. Det skyldes at den domfeltes forvaringsdom på 21 år utløper i september 2021.

De tre sporene ble dermed: 1. Hovedsporet: Påtalemyndighetens arbeid med å vurdere om den skal påstå frifinnelse eller domfellelse ved den nye behandlingen av saken, og senere Borgarting lagmannsretts behandling av saken.

Baneheia Store norske leksikon

Spørsmålet om forlengelse av forvaringsdommen etter at lengstetiden var gjennomført. En slik sak om forlengelse ville i så fall behandles av tingretten som første instans. Om den domfelte skulle løslates mens man venter på den nye behandlingen i lagmannsretten. Spor 2 om forlengelse av forvaringsdommen kunne også bli vanskelig hvis spørsmålet skulle opp for tingretten før gjenåpningssaken var avgjort i lagmannsretten.

Baneheia murders

Det var særlig kombinasjonen mellom spor 2 og 3 som kompliserte saken. Lagmannsrettens behandling av løslatelsesspørsmålet Den domfelte kunne etter loven ha begjært seg prøveløslatt fra forvaringsdommen da minstetiden på 10 år var gjennomført. Det gjorde han ikke. Men etter at Gjenopptakelseskommisjonen besluttet å gjenåpne saken i februar, begjærte den domfelte seg løslatt etter straffeprosessloven § 452 annet ledd. Etter denne bestemmelsen «kan den rett som skal behandle saken, ved kjennelse beslutte at fullbyrding helt eller delvis skal utstå».

Lagmannsretten la til grunn at det, til tross for ordlyden, måtte være hovedregelen at den domfelte løslates når hoveddelen av dommen er besluttet gjenåpnet.

BANEHEIA DRAPET Relaterte emner

Da drapet skjedde, var begge på besøk hos sine fedre som bodde i samme hus på Grim, rett nord for Kristiansand sentrum. Denne dagen gikk de for å bade i det populære friluftsområdet Baneheia. Jentene ble sist observert badende i 3. Etter omfattende søk ble likene av jentene funnet søndag 21. De lå skjult i en fjellsprekk, et stykke vest for tjernet, og var dekket under en del granbar. Begge ble funnet med hendene låst på ryggen. Åstedet var ryddet.

BANEHEIA DRAPET Kommentarer:
Forfatter på Baneheia drapet
Johannessen fra Arendal
Se min andre innlegg. Jeg er sterkt påvirket av Briefkasten. jeg elsker lese om Norge uetisk.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net